Điều khoản sử dụng

Phạm vi sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (các “Điều khoản”) áp dụng cho toàn bộ quá trình sử dụng trang web của và tất cả vùng được bảo vệ mật khẩu tại FTC.

Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận Dịch vụ điện tử trước có thể đã được tiền hành giữa FTC và Người sử dụng.

Các Điều khoản này không phải là một hợp đồng bán hàng và trừ khi nếu được tuyên bố khác rõ ràng trong đây, sẽ không tác động đến, hoặc là một phần của, các điều khoản của bất kỳ hợp đồng bán hàng nào với FTC.

FTC sẽ có quyền từ chối bất cứ lúc nào việc thực hiện mọi Dịch vụ mà mình xem một cách hợp lý là vi phạm các Điều khoản này, không tuân thủ các Biện pháp trừng phạt kinh tế, trái phép, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện vì lý do an toàn.

Có thể thay đổi

FTC có thể, vào bất cứ lúc nào và không có thông báo trước, sửa đổi các điều khoản và điều kiện hợp pháp này. Khi sử dụng các Dịch vụ điện tử, bạn chấp nhận các sửa đổi này. Do đó bạn được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra các điều khoản pháp lý để biết về các sửa đổi mới nhất.

Quyền sử dụng được phép

FTC trao cho bạn quyền sử dụng cá nhân, có thể hủy bỏ, hạn chế, không dành riêng, không thể chuyển nhượng để sử dụng trang web  và bất kỳ chương trình, dịch vụ, công cụ, tư liệu hay thông tin nào cấp sẵn thông qua hoặc từ trang web phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ liên tục các Điều khoản này. Các Điều khoản này cho phép bạn hiển thị, in, chép vào bộ nhớ máy tính của mình, và tải xuống Nội dung vì mục đích kinh doanh nội bộ của mình theo như cần thiết để sử dụng hữu hiệu các Dịch vụ điện tử và bạn thừa nhận rằng các bản sao điện tử hoặc bản in như thế này vẫn là tài sản của FTC. Quyền sử dụng hạn chế này cho phép bạn dùng trang web chỉ vì mục đích kinh doanh chính đáng.

Nếu áp dụng được, quyền sử dụng chỉ được trao sau việc thanh toán các Phí liên kết với trang web.

FTC cam kết tuân thủ mọi Biện pháp trừng phạt kinh tế áp dụng. Việc tạo Tài khoản phụ thuộc vào việc kiểm tra tuân thủ trước để đảm bảo rằng Người sử dụng và/hoặc bất cứ bên nào có tên trên mọi hợp đồng bán hàng không xuất hiện cũng như không được giữ, trực tiếp hay gián tiếp, bởi bất kỳ thực thể nào xuất hiện trên các danh sách thực thể bị cấm đoán được phát hành bởi mọi cơ quan Biện pháp trừng phạt kinh tế theo như định nghĩa trên đây. FTC dành quyền từ chối việc tạo một Tài khoản nếu việc kiểm tra tuân thủ cho thấy rằng Người sử dụng và/hoặc bất kỳ bên nào sẽ được nêu trong hợp đồng bán hàng có xuất hiện trên bất kỳ danh sách trừng phạt nào hoặc được liên kết bằng bất cứ cách nào với một thực thể bị trừng phạt.

Bảo vệ mật khẩu

FTC không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép mật khẩu hay tài khoản của bạn. Một khi bạn đã tạo ra tên người sử dụng và mật khẩu của mình, thì bạn có trách nhiệm về việc vận dụng những cách thực hành tốt nhất để bảo vệ sự an toàn và sự bảo mật của mật khẩu và tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Mật khẩu của bạn phải gồm ít nhất mười lăm (15) ký tự và phải chứa một hỗn hợp chữ cái hoa, chữ cái thường, chữ số và ký tự;

Mật khẩu của bạn phải được thay đổi thường xuyên. FTC khuyến cáo bạn thay đổi mật khẩu mỗi 90 ngày;

Bạn phải giữ mật khẩu và thông tin tài khoản được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ ai.

Nếu bạn làm mất mật khẩu hoặc nhận biết về sự truy cập tài khoản mình mà không phải mình, bạn đồng ý thông báo ngay cho FTC. Nếu bạn rời công ty mà bạn đã thay mặt đăng ký, bạn đồng ý thông báo FTC và chấm dứt ngay tài khoản của mình.

Thẩm quyền pháp lý

Bạn cam kết, tuyên bố và đảm bảo rằng:

Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này dẫn đến một thỏa thuận hợp lệ và ràng buộc;

Bạn có thẩm quyền pháp lý và cần thiết khác để tiến hành các Điều khoản này với hiệu lực hợp lệ và ràng buộc đối với bạn và/hay bất kỳ thực thể nào mà bạn đại diện cho và bạn thay mặt để tiến hành các Điều khoản này; và
Bạn sẽ chỉ sử dụng các Dịch vụ điện tử đúng với các Điều khoản này.

Các điều khác

Bạn thừa nhận rằng mọi vi phạm nào, đe doa hay thực tế, của các Điều khoản này sẽ gây ra tổn thương không thể đền bù được cho FTC, tổn thương này sẽ không thể định lượng được bằng tổn hại tiền, và FTC sẽ không có được một biện pháp đền bù thích hợp qua luật pháp. Do vậy bạn đồng ý rằng FTC sẽ được quyền, cùng với các biện pháp đền bù có sẵn khác, yêu cầu và được cấp cho lệnh tòa hoặc sự bồi thường công bằng thích hợp khác từ tòa án có quyền xét xử có thẩm quyền để ngăn trở mọi vi phạm, đe doa hay thực tế, các nghĩa vụ của bạn theo bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này. Do đó, qua đây bạn khước tư mọi yêu cầu rằng FTC trả tiền thế chân hay đảm bảo nào khác trong trường hợp bất kỳ sự bồi thường theo lệnh tòa hay công bằng nào được yêu cầu bởi hoặc được quyết định cấp cho FTC để thi hành bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này.

Các bên đồng ý rằng các Điều khoản này là vì lợi ích các bên trong đây cũng như các bên nhượng quyền của FTC. Do đó, các Điều khoản này là cá nhân cho bạn, và bạn không được chuyển nhượng quyền lợi hay nghĩa vụ của mình cho bất kỳ người nào hay thực thể nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FTC.

Việc FTC không nhất định đòi hoàn thành nghiêm ngặt bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự khước từ bởi FTC theo đó hay bất kỳ việc không có hoàn thành hoặc thất bại hoàn thành từ đó.

Nếu bất kỳ quy định nào (hoặc phần trong đó) chứa trong các Điều khoản này được xác định là không giá trị, không hiệu lực hay không thể thi hành cách khác bởi một tòa án có quyền xét xử có thẩm quyền hoặc vì xung khắc với một quy định chính phủ áp dụng, quyết định này sẽ không tác động đến các khoản còn lại (hoặc phần trong đó) chứa trong đây và điều khoản bất hợp pháp, không hiệu lực hay không thể thi hành được sẽ được sửa đổi đúng theo luật áp dụng theo cách phù hợp gần đúng nhất với ý định của ngôn ngữ ban đầu.

Không có quan hệ liên doanh, quan hệ đối tác, thuê làm hay đại lý nào tồn tại giữa bạn và FTC từ các Điều khoản này hoặc do việc bạn sử dụng trang web

Các tiêu đề trong đây chỉ là cho sự thuận tiện.